رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/2/24

10:34:5

64

آغاز فرایند انتخاب واحد نمونه سال 1401

بنا بر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران فرایند انتخاب واحد نمونه سال 1401 آغاز شد و در همین راستا اطلاعات سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد در حوزه فرایند انتخاب واحد نمونه به روز رسانی شده است.
مدیران محترم واحدهای تولیدی د صورت تمایل به شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه، از تاریخ 1/3/1401 لغایت 31/3/14041 با مراجعه به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد قسمت درخواست ها نسبت به تکمیل اطلاعات چک لیست اقدام نمایند.
لازم به ذکر است واحد تولیدی متقاضی در بازه ارزیابی برای هیچکدام از تولیدات تحت پوشش نباید هیچگونه عدم انطباقی داشته باشد.