social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

معرفی خدمات

عنوان خدمت   نحوه ارائه
زیرخدمت

 
راهنمای استفاده
از زیرخدمت
 

 اطلاعات تکمیلی زیرخدمت
(شناسنامه زیرخدمت)
 
 لینک صفحه
دریافت خدمات
 
FAQ
 
SLA
 
شماره تماس و نام واحد
پاسخگویی زیرخدمت

 
عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیرخدمت
(شناسه زیرخدمت)
تدوين استاندارد ملي و مشارکت در
استانداردهاي بين المللي
(شناسه خدمت 10031455000)
1- مشارکت در تدوین استاندارد ملی
(10031455100)
الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت ison.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره هماهنگي امور تدوين 
داخلی 209
  2- مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
CODEX-IEC-ISO-OIML(10031455101)
الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت   ison.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره هماهنگي امور تدوين 
داخلی 209
 
 
 
 
تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
(
شناسه خدمت: 13011456000)
 
 
  
 
  3- تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
(13011456100)
 الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت    naci.inso.gov.ir سوالات متداول  ـ اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
 4-  تایید صلاحیت شرکت های بازرسی استاندارد
(13011456101)
 الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت   naci.inso.gov.ir سوالات متداول  ـ اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
  5-تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
(13011456102)
الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت   naci.inso.gov.ir سوالات متداول  ـ اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
6-تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
در حوزه استاندارد(13011456103)
 
الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت   naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
7-تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
(13011456104)
 
 الکترونیکی راهنما  شناسنامه زیرخدمت naci.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
8-تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در
واحدهای تولیدی(13011456105)
 
الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
9-تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیرت محیط زیست (13011456106)
 
 الکترونیکی راهنما  شناسنامه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
10-تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی -

HAASP (13011456107)  
الکترونیکی  راهنما
 
شناسنامه زیرخدمت   naci.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
11-تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیریت انرژی (13011456108)
 
 الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت   naci.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 226
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی
مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
(
شناسه خدمت 13011458000)  
 
 

 
 
12-صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی
مشمول استاندارد اجباری (13011458100)
 
 الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت   coc.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
 
13-تعیین ماهیت کالاهای وارده/صادره اظهار شده
(13011458101)
 
 الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir  سوالات متداول ـ اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
14-صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
(13031458102)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
 
15-صدور تاییدیه های نوعی استاندارد -خودرو، موتورسیکلت،
تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی- (13031458103)
 
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
 
16-صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر 
(13011458104)
 
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
 
 
 
 
 
 
 

 
نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
(
شناسه خدمت: 10031457000)  
 
 

 
17-صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد
کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد (10031457100)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
18-تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد
کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد (10031457102)
 
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت    isom.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
19-نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
(10031457103)
 
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
20-نظارت بر ایمنی آسانسور
(10031457104)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت lift.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
21-نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی
(10031457105)
 
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت  isad.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
22-نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
(10031457106)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
23-نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه
سوخت گاز طبیعی
CNG (10031457107)  
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت   cng.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
24-نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
(10031457108)
 
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت    isom.inso.gov.ir سوالات متداول  ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
25-نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
(10031457109)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
26-نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
(10031457110)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول  ـ اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
27-صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
(10031457111)
 
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول - اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
28-صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
(10031457112)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول  - اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 216
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
(شناسه خدمت: 10031459000) 


 
29-نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین -
باسکول همکف جاده ای (10031459100)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   nmci.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 242
30-علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
(10031459101)
 
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت   nmci.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 242
31-ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های
عرضه سوخت مایع (1003145902)
 
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت   nmci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 242
32-نظارت بر وسایل توزین و سنجش - سبک
(1003145903)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   nmci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 242
33-صدور گواهینامه کالیبراسیون
(1003145904)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   nmci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 242
34-نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
(1003145905)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   nmci.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 242
ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
(
شناسه خدمت: 10031940000)  
35-ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
(10031940000)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت  inso.gov.ir  سوالات متداول  ـ روابط عمومی داخلی 217
 
 
آموزش استاندارد سازی
(
شناسه خدمت: 18051941000)

 
36-آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
(18051941100)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت tr.inso.gov.ir  سوالات متداول ـ اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 217
37-آموزش کارشناسان استاندارد
(18051941101)
 
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت  tr.inso.gov.ir سوالات متداول  ـ اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 217
38-آموزش مسئولین کنترل کیفیت
(18051941102)
 
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت  tr.inso.gov.ir سوالات متداول ـ اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 217