اخبار استان

بيشتر

دوشنبه1401/9/28

09:46:1

20

بازدید از انبار گمرک زاهدان در چهارمین هفته آذرماه 1401


فرهاد بهمنی سرپرست اداره کل به همراه حراست و رییس صادرات و واردات از انبار برنج های پاکستانی در انبار گمرک زاهدان و روند نمونه برداری آنها بازدید بعمل‌آورد.
پس از بازدید و دیدن روند نمونه برداری شرکت بازرسی ، توضیحاتی جهت بهتر و دقیقتر انجام شدن فرآیند و افزایش دقت کارشناسان بیان کردند.