دسترسی سریع

ساختمان مرکزی اداره کل  تلفنخانه : 13-33214311-054   
ردیف سمت نام  تلفن مستقیم  تلفن داخلی
1 سرپرست اداره کل آقای بهمنی 33214301-2 201
2 دفتر مدیر آقای میری 33214301-2 203
3 معاونت ارزیابی انطباق آقای بهمنی 33214306 212
4 معاونت استانداردسازی و آموزش خانم افسری 33214310 217
5 معاونت منابع انیانی و امور پشتیبانی آقای سراوانی 33214309 210
6 رئیس اداره حراست آقای غفاری 33214305 225
7 مسئول روابط عمومی آقای جلالی 33256530 239
8 رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای خزاعی 33214314 252
9 رئیس اداره امور آزمایشگاهها آقای جامی 33214311 233
10 رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم راشکی 33214307 216
11 رئیس اداره اوزان و مقیاسها آقای جعفری 33214311 242
12 رئیس اداره تایید صلاحیت خانم شهرکی 33214315 226
13 رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد آقای شهرکی 33214310 209
14 رئیس اداره امور مالی خانم پروانه 33214311 219
15 رئیس اداره توسعه منابع انسانی آقای براهویی 33214308 211