گزارش تصویری

جلسه مدیر کل استاندارد استان با رئیس مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان

در روز چهار شنبه 13 دی ماه امسال اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان به اتفاق شهرکی معاونت استانداردسازی اداره کل جلسه ای با حضور معینی خواه رئیس مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان داشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهار شنبه 13 دی ماه امسال اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان به اتفاق شهرکی معاونت استانداردسازی اداره کل جلسه ای با حضور معینی خواه رئیس مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان داشتند. در این جلسه عاقلی گفت: هدفمند کردن پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی به سمت استانداردهای ملی و بین المللی باید پیش رود. مدیر کل استاندارد استان اضافه نمود: جهت تقویت و ارتباط بیشتر استاندارد با دانشگاه در حوزه های مختلفی چون تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، آزمایشگاه همکار، از بکارگیری دانشجویان در این دفتر استفاده گردد. دکتر معینی خواهخاطر نشان کرد:با توجه به امکانات آموزشی مستقر در مرکز رشد تقاضای برگزاری دوره هایی در حوزه استاندارد را نمود.

جلسه مدیر کل استاندارد استان با رئیس مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان
1396/10/16 شنبه