گزارش تصویری

پلمب موقت خط تولید 2 واحد تولید مصالح ساختمانی ( بتن آماده) در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز 14/10/95 کارشناسان اداره کل استاندارد استان؛ خط تولید دو واحد تولیدی بنام های شرکت الیاس بتن و شرکت تفتان بتن 4711 برتر نیمروز؛ تولیدکننده بتن آماده را در شهرستان زاهدان موقتا پلمب نمودند. آقای مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در پی بازدید کارشناسان اداره اجرای استاندارد از واحدهای تولیدی مذکور و ارائه راهنمایی ها و مشاوره در زمینه رعایت استانداردها و احراز شرایط استاندارد این واحدهای تولیدی بدلیل عدم توجه به تذکرات و اخطارهای قبلی؛ پائین بودن کیفیت تولیدات و عدم احراز شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد؛ خط تولید آنها موقتاپلمب گردید؛ تا واحدهای تولیدی اقدامات و زمینه لازم را در راستای ارتقاء کیفیت و احراز شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد بعمل آورند.

پلمب موقت خط تولید 2 واحد تولید مصالح ساختمانی ( بتن آماده) در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز 14/10/95 کارشناسان اداره کل استاندارد استان؛ خط تولید دو واحد تولیدی بنام های شرکت الیاس بتن و شرکت تفتان بتن 4711 برتر نیمروز؛ تولیدکننده بتن آماده  را در شهرستان زاهدان موقتا" پلمب نمودند. آقای مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در پی بازدید کارشناسان اداره اجرای استاندارد از واحدهای تولیدی مذکور و ارائه راهنمایی ها و مشاوره در زمینه رعایت استانداردها و احراز شرایط استاندارد این واحدهای تولیدی بدلیل عدم توجه به تذکرات و اخطارهای قبلی؛ پائین بودن کیفیت تولیدات و عدم احراز شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد؛ خط تولید آنها موقتا"پلمب گردید؛ تا واحدهای تولیدی اقدامات و زمینه لازم را در راستای ارتقاء کیفیت و احراز شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد بعمل آورند. 

پلمب موقت خط تولید 2 واحد تولید مصالح ساختمانی ( بتن آماده)  در سیستان و بلوچستان
1395/10/27 دوشنبه