گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدتولیدی تن بلوچ

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 14/11/95 آقای عاقلی مدیر کل مدیرکل استاندارد استان به اتفاق آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و آقای غفاری رئیس اداره حراست اداره کل از واحد تولیدی تن بلوچ، تولیدی کننده انواع کنسرو ماهی واقع در شهرک صنعتی نگور شهرستان چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل و فرآیندهای تولید، بسته بندی، انبار و آزمایشگاه بازدید و در پایان نسبت به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکلات واحدتولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت بهبود وضعیت تولید، بازایابی، فروش و برندسازی ارائه گردید.

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدتولیدی تن بلوچ   
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 14/11/95 آقای عاقلی مدیر کل مدیرکل استاندارد استان به اتفاق آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و آقای غفاری رئیس اداره حراست اداره کل از واحد تولیدی تن بلوچ، تولیدی کننده انواع کنسرو ماهی واقع در شهرک صنعتی نگور شهرستان چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل و فرآیندهای تولید، بسته بندی، انبار و آزمایشگاه  بازدید و در پایان نسبت به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکلات واحدتولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت بهبود وضعیت تولید، بازایابی، فروش و برندسازی ارائه گردید. 
 

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدتولیدی تن بلوچ
1395/11/23 شنبه