گزارش تصویری

پلمب 11 دستگاه و وسیله تفریحی مجتمع تفریحی و پلاژ ساحلی تیس چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: کارشناسان و بازرسین این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی و پلاژ ساحلی تیس چابهار در ایام نوروز اقدام نمود که در طی این بازرسی تعداد 11 وسیله غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر و اخذ تائیدیه استاندارد شناخته شد که در این راستا وسائل مذکور تا اخذ تائیدیه استاندارد از چرخه استفاده و بهره برداری خارج و پلمپ گردید.

پلمب 11 دستگاه و وسیله تفریحی مجتمع تفریحی و پلاژ ساحلی تیس چابهار    
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: کارشناسان و بازرسین این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی و پلاژ ساحلی تیس چابهار در ایام نوروز اقدام نمودند که در طی این بازرسی تعداد 11 وسیله غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر و اخذ تائیدیه استاندارد شناخته شد که در این راستا وسائل مذکور تا اخذ تائیدیه استاندارد از چرخه استفاده و بهره برداری خارج و پلمپ گردید. 

پلمب 11 دستگاه و وسیله تفریحی مجتمع تفریحی و پلاژ ساحلی تیس چابهار
1396/1/7 دوشنبه