گزارش تصویری

43 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان سراوان

43 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان سراوان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول 95 تعداد 43 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان سراوان بعمل آمد و 102 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام، که این اقدامات منجر به صدور 1 پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید؛ تمدید 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد و تعلیق و ابطال 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم گردید. و در همین راستا تعداد 2 تذکر به واحدهای متخلف داده شده است.

43 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان سراوان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول 95 تعداد 43 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان سراوان بعمل آمد و 102 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام، که این اقدامات منجر به صدور 1  پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید؛ تمدید 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد و تعلیق و ابطال 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم گردید. و در همین راستا تعداد 2 تذکر به واحدهای متخلف داده شده است.
 

43 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان سراوان
1395/7/28 چهارشنبه