گزارش تصویری

اطلاعیه انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه در سال 1400

دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد نسبت به  انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه در سال 1400 بر اساس  دستور العمل شماره 143/216/د  مورخ 1397/12/06 اقدام نماید، لذا کلیه مراکز آموزشی همکار استان می بایست ضمن مطالعه  فرم راهنما و امتیازدهی مراکز آموزشی همکار نمونه به شماره مدرک 1-216/ 143 / ف (پیوست)، فرمهای مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات بصورت CD/DVD، حداکثرتا تاریخ 10/03/1400 جهت بررسی به واحد آموزش اداره کل استاندارد استان تحویل نمایند. 

اطلاعیه انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه در سال 1400
1400/2/11 شنبه