گزارش تصویری

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زابل انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی شش ماهه اول سال 95 از 65 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان زابل بازسی و نمونه برداری گردد که در اجرای این طرح تعداد 65 مورد بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها و تعداد 64 مورد نمونه برداری و تاکنون تعداد 64 مصنوع مورد آزمون قرار گرفتند که از این تعداد 59 نمونه « 92 درصد» با استاندارد ملی مربوطه مطابق داشته و تعداد 4 نمونه دارای نقص جزئی (5/6 درصد) و تعداد یک نمونه دارای نقص عمده ( 5/1درصد) مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی شش ماهه اول سال 95 از 65 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان زابل بازسی و نمونه برداری گردد که در اجرای این طرح تعداد 65 مورد بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها و تعداد 64 مورد نمونه برداری و تاکنون تعداد 64 مصنوع مورد آزمون قرار گرفتند که از این تعداد 59 نمونه « 92 درصد» با استاندارد ملی مربوطه مطابق داشته و تعداد 4 نمونه دارای نقص جزئی (5/6 درصد) و تعداد یک نمونه دارای نقص عمده ( 5/1درصد) مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زابل انجام شد
1395/8/15 شنبه