گزارش تصویری

مشخصات کلی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

پیوست شماره 1
مشخصات کلی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)
نوع ویژگی
موارد اجباری امکان پرسش و پاسخ و گفت و گوی مستمر
امکان ثبت متن در محیط درس و همچنین ارائه توضیحات به صورت برجسته
آزمون و پرسش به صورت برخط (ترجیحاً تنوع نوع پرسش و روش نمر‌دهی)
تمرین و مساله (دارای قابلیت ثبت یا بارگذاری پاسخ توسط فراگیران)
امکان سازماندهی و گروه بندی محتواها (در اختیار استاد درس یا سرپرست سامانه)
امکان ثبت تاریخچه فعالیت فراگیر
ابزار واژه نامه یا فرهنگ مفاهیم و لغات
امکان مدیریت فایل ها و ابزارهای مدیریت محتوایی توسط استاد درس و سرپرست سیستم
گزارش دهی از فعالیت کلیه کاربران و امکان مشاهده سوابق
تقویم قابل ارجاع و ترجیحاً متصل به فعالیت ها
راهنمای مناسب کاربران
تعریف و تخصیص نقش های کاربری و امکان مدیریت کاربران
رعایت حداقل موارد امنیتی
وجود پروفایل شخصی از کاربران
تعریف حقوق دسترسی و تعیین سطوح دسترسی
پشتیبانی حداقل دو زبان فارسی و انگلیسی
مواردی که متناسب با نوع دوره و محتوا و روش ارائه لازم می شوند امکان استفاده از فایل های SCORM و پشتیبانی از این استاندارد
گفت و گوی برخط زنده با قابلیت ذخیره سازی
کنفرانس صوتی
کنفرانس تصویری - صوتی
تخته سفید برخط (ترجیحاً با قابلیت ذخیره سازی)
امکان ویرایش مطالب خود به کاربر به منظور تولید گروهی یک متن
امکان نظرخواهی برخط و ارزیابی
امکان بارگذاری محتواها به اختیار فراگیران
امکان جست و جوی محتوا در محیط های مختلف
پایگاه دانش با رویکرد مدیریت دانش و ثبت و ویرایش خبرگی
حسب مورد استانداردهای مورد نظر را پشتیبانی کند
امکان ارسال پیام عمومی در زمان برگزاری دوره های آموزشی برخط
امکان گروه بندی کاربران برای پیاده سازی طراحی آموزش خاص
موارد غیراجباری اما مهم و اثرگذار (توصیه) ناوبری آسان به منظور دسترسی بهتر به ابزارها و صفحات
امکان تشخیص کاربران بر خط فعلی
امکان وجود صفحات شخصی برای افراد
امکان تغییرات گرافیکی توسط کاربر
امکان توسعه و تغییر
کتابخانه دیجیتال
پیوست شماره 2
مشخصات کلی ساخت محتوای درسی
ردیف ویژگی های محتوای الکترونیکی
1 در بهره برداری از محتوا در فرآیند آموزش الکترونیکی لازم است سرفصل های محتوایی دوره به تأیید اداره کل استان برسد.
2 دروس الکترونیکی باید به صورت فراگیر محور و تحت وب تهیه گردد.
3 از یکی از استانداردهای آموزش الکترونیکیSCORM برای قالب ارائه محتوای الکترونیکی استفاده گردد.
4 محتوای الکترونیکی به زبان فارسی تهیه گردد.
5 محتوای الکترونیکی موارد زیر را پوشش دهد:
 • متن
 • تصویر
 • تصویر راهنما
 • فیلم
 • تصویر متحرک
 • شبیه سازی
 • صوت
6 در روند تولید محتوا به موارد زیر دقت شود:
 • تهیه اجزاء و متون براساس برنامه از قبل طراحی شده
 • سادگی دسترسی به فهرست ها و پرهیز از ایجاد منوهای پیچیده
 • حداقل نمودن زمان جابه جایی بین بخش های آموزشی ( کم کردن تعداد لینک ها )
 • استفاده از قالب های آموزش بر خطی که در آن از موارد ردیف 2 و 3 جدول استفاده شده است.
 • رعایت فشردگی لازم برای حداقل پهنای باند 56.6 kbps
 • هماهنگی با مرورگرهای رایج
 • استفاده از قالب های آموزشی برخط و غیربرخط
 • استفاده از فونت های متداول فارسی
7 ارائه لوح فشرده محتوای الکترونیکی به عنوان یک ابزار کمکی به فراگیر جهت استفاده محلی در صورت عدم دسترسی به اینترنت
8 فرآیند تالیف محتوا:
 • تهیه سناریو کلاس
 • تهیه اجزاء و متون
 • تنظیم طرح و زمانبندی ارائه محتوا
 • مونتاژ نهایی اجزاء محتوا
9 ساختار موضوعی کلاس و شناسنامه درس:
 • نام درس
 • نام مولف
 • نام استاد تهیه کننده به انضمام رزومه
 • نام مربی به انضمام رزومه
 • میزان زمان هر درس
 • تعداد مهارت ها، بخش ها، جلسه ها، واحدهای آموزشی و هرچه که به معرفی بیشتر کلاس کمک می‌کند.
10 فرآیند ساخت تمرین طبق محتوای درسی:
 • ارائه تمرین های از پیش ارائه نشده
 • تخصیص تمرین های آرشیو شده به کاربران
 •  حل و تحویل تمرین های محوله
 • تصحیح تمرین
 • حتی الامکان فرآیند ارزشیابی تعیین شود
 • تهیه آزمون مهارت
 • تهیه آزمون اتفاقی
 • تعیین زمان آزمون های مهارت
 • ثبت نام در آزمون های مهارت
 • شرکت حضوری در آزمون های مهارت
 • تصحیح و ارزشیابی نتایج آزمون ها
 • تحلیل گزارش های دریافت شده براساس کارکردهای فراگیر
 • تصحیح و ارزشیابی نتایج آزمون های تصادفی
 • ارزشیابی نمرات کسب شده در آزمون های کوتاه موجود در محتوای الکترونیکی (میان کلاس ها)
 • ارزشیابی نهایی براساس نمرات کسب شده در آزمون های مهارت، تصادفی، میان کلاس ها و تمرینات انجام شده، نظرات مربی، میزان مشارکت در سمینارها و همایش ها و کارگاه های عملی و غیره با وزن دهی متناسب
11 منابع تکمیلی درس:
 • راهنمای درس
 • فهرست مطالب
 • خلاصه مطالب
 • تمرینات و تست ها
 • فهرست مراجع
 • کتاب مرجع


پیوست شماره3
فرم خوداظهاری و چک لیست کنترل مدارک
الف- مشخصات عمومی صفحه 1 از3
نام مركزآموزشي: .......................................................................تلفن: ......................................... دورنگار: ........................................
نام ونام خانوادگی کارشناس استاندارد مرکز: ..............................................      شماره پروانه: ...............                           
زمینه فعالیت و رشته تخصصی مندرج در پروانه:                                      تاریخ اتمام اعتبار:
نشاني: ........................................................................................................................................................................................................  
*پست الكترونيك: ......................................................................  * سايت اينترنتي:....................................................................... 
مرجع صدور مجوز: ............................   شماره ثبت: .......................   تاريخ ثبت: ......................... شناسه ملی: ...............................
شماره تأييديه مرکز آموزشي:  ..............................   تاريخ تأييديه: .............................. امتیاز مکتسبه: .........................
زمينه فعاليت مرکز: ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ب- مشخصات مديرآموزش الکترونیکی
نام و نام خانوادگي : ...................................... نام پدر: .............. تاريخ تولد: .............. شماره شناسنامه: ................
محل صدور: ..........................  آخرين مدرك تحصيلي: ........................................رشته تحصيلي: ..................................................
تلفن ثابت : ......................................   تلفن همراه ..................................... دورنگار: ..............................
پست الكترونيك: ............................................................
آیا دوره آموزشی استاندارد ملی شماره 10000 را طی نموده اند؟
گذراندن سایر دوره های تخصصی در زمینه آموزش های الکترونیکی: (اسامی ذکر شود و تصاویرگواهینامه ضمیمه گردد)
ج- مشخصات پشتیبان فنی و آموزشی مرکز:
نام و نام خانوادگي : ...................................... نام پدر: .............. تاريخ تولد: .............. شماره شناسنامه: ................
محل صدور: ..........................  آخرين مدرك تحصيلي: ..........................رشته تحصيلي: ........................................
تلفن ثابت : ......................................   تلفن همراه ..................................... دورنگار: ..............................
پست الكترونيك : ............................................................
آیا دوره آموزشی استاندارد ملی شماره 10000 را طی نموده اند؟
گذراندن سایر دوره های تخصصی در زمینه آموزش های الکترونیکی: (اسامی ذکر شود و تصاویرگواهینامه ضمیمه گردد)         
د- فضای آموزشی و اداری:
متراژ کلی فضای مرکز:                                             فضای کلاسی:
فضای مختص به آموزش الکترونیکی:
تجهیزات موجود:
وایت بورد هوشمند o     دوربین o       امکانات رایانه ای و چندرسانه ای o شامل:
سایر امکانات:
صحت مندرجات اين صفحه مورد تأييداست.
نام و نام خانوادگی پشتیبان فنی و آموزشی مرکز:
امضاء
نام و نام خانوادگی مديرعامل/ مدیرآموزش الکترونیکی مرکز:
مهر و امضاء
ه- مشخصات فنی: صفحه 2 از3
مشخصات سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی مرکز:
نحوه تولید/ تأمین محتوای آموزش الکترونیکی:

تأمین زیرساخت آموزش الکترونیکی مرکز:
صحت مندرجات اين صفحه مورد تأييداست.
نام و نام خانوادگی پشتیبان فنی و آموزشی مرکز:
امضاء
نام و نام خانوادگی مديرعامل/ مدیرآموزش الکترونیکی مرکز:
مهر و امضاء
ه- چک لیست کنترل مدارک صفحه 3 از3
مدارک و مستندات الزامی خوداظهاری مرکز بررسی استان توضیحات
دارد ندارد
بله خیر
الف- مدارک برای صدور مجوز برگزاری آموزش های الکترونیکی
1 معرفی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی منطبق با امکانات و شرایط مندرج در پیوست شماره 1
2 رعایت شرایط تولید محتوای الکترونیکی منطبق با ویژگی های ساخت محتوای درسی مندرج در پیوست شماره 2
3 تصویر تأییدیه مرکز آموزشی همکار (باحداقل 6 ماه اعتبار)
4 مستندات مدیرآموزش الکترونیکی تمام وقت:
لیست بیمه/قرارداد خرید خدمت معتبر
5 مستندا مربوط به الزام حضوریک نفر پشتیبان فنی و آموزشی تمام وقت:
لیست بیمه/قرارداد خرید خدمت معتبر
تصویرگواهینامه دوره آموزشی استاندارد10000
آخرین مدرک تحصیلی ( در قسمت ملاحظات مدرک تحصیلی قیدشود)
6 فضای آموزشی و اداری:
تخصیص حداقل 15 مترمربع از فضای مرکز آموزشی درخصوص استقرار تجهیزات تولید محتوا،وایت بورد هوشمند، دوربین و تجهیزات جندرسانه ای و...
7 ارائه مستندات درخصوص تأمین زیرساخت مناسب شبکه برای استقرارسامانه LMS مرکز
یادآوری1- پیوست قرارداد پهنای باند الزامی است.
یادآوری2- زیرساخت مناسب برای حضورحداقل 50 نفرفراگیر به صورت همزمان مناسب باشد.
ب- مدارک برای تمدید مجوز برگزاری آموزش های الکترونیکی
1 تکمیل فرم خوداظهاری و چک لیست کنترل مدارک
2 ارائه کلیه مستندات جدید مندرج در بندهای 1 الی 7 مندرج در بند الف (مدارک برای صدورمجوز ارائه آموزش های الکترونیکی )
3 ارائه اصل تأییدیه قبلی مرکز آموزشی در زمینه ارائه آموزش های الکترونیکی به اداره کل
4 ارائه مستندات مرتبط با خروجی فرم ارزیابی دوره های آموزشی الکترونیکی
( که تحت نظارت کارشناس آموزش الکترونیکی اداره کل از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی مرکز آموزشی اخذ و به تأییدمدیرکل استان ذیربط رسیده است)
5
توضیحات کارشناس آموزش الکترونیکی اداره کل:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صحت مندرجات اين صفحه مورد تأييداست.
نام ونام خانوادگی کارشناس آموزش الکترونیکی اداره کل
امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرکل استاندارد اداره کل:
مهر و امضاء
 

پیوست شماره 4- فرم ارزیابی دوره های آموزشی الکترونیکی

Arm
جمهوري اسلامي ايران
سازمان ملی استاندارد ايران
باتشکر از حضور شایسته شما در این دوره/ وبینار آموزشی، لطفاً به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش های الکترونیکی نسبت به تکمیل پرسشنامه زیر اقدام فرمایید. لازم به توضیح است که در پرسشنامه زیر تمامی موارد و اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی براساس استاندارد ملی شماره 10000 ( آموزش الکترونیکی- ویژگیها ) مورد سئوال است.
نام درس :                                                                                              زمان برگزاری :
نام مدرس :                                                                                            نام مرکزآموزش برگزارکننده :
ردیف سئوالات ارزیابی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف نظری ندارم
1 سهولت دسترسی به دروس ارائه شده تحت وب
2 سهولت انجام تکالیف درسی مرتبط با درس
3 سهولت انجام آزمون مستمر و خود ارزیابی ضمن دوره
4 امکان استفاده از ابزارهای پرسش و پاسخ همزمان و غیرهمزمان برای پوشش ضعف درسی
5 امکان استفاده از سایر پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط
6 امکان شرکت در تالارهای گفتگوی گروهی مباحث درس
7 امکان ارسال مستمر مطالب درسی به سایر اعضای گروه
8 امکان شرکت درسخنرانی ها و سمینارها و شرکت در تالار حل مسئله
9 سهولت استفاده از کلاس های مجازی رفع اشکال و حل تمرین
10 میزان انطباق محتوای دوره با سرفصل های مورد نظرشما
11 بهره گیری از ارزیابی ابتدایی و حین دوره توسط اساتید
12 شفاف بودن مطالب ارائه شده از سوی اساتید و تناسب آن با سطوح کاربران
13 مدیریت زمان اساتید جهت ارائه محتوای آموزش و دقت و سرعت استاد در پاسخگویی به سئوالات
14 ارائه پشتیبانی آموزشی 24 ساعته به فراگیران
15 میزان استفاده از ابزارهایی مانند صوت، تصویر، فیلم در حین ارائه درس
16 امکان مشاهده محتویات کلاس و ثبت گفتگوها بعد از اتمام کلاس مجازی
17 امکان دریافت پیام های عمومی مدیریت سایت برای کاربران
18 سهولت دسترسی به نتایج و گزارش های نهایی امتحانات
19 میزان انطباق سئوالات آزمون پایان دوره و مدت زمان آن با محتوای ارائه شده
20 میزان رضایت شما نسبت به آموزش ارائه شده و سیستم آموزش الکترونیکی

انتقاد یا پیشنهاد درخصوص مرکز / دوره آموزشی برگزارشده ( اختیاری)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 


ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان ............

گواهی می شود:
جناب آقای/سرکارخانم........................................................................... فرزند............................................... به شماره ملی..........................................................................................................
صادره از ........................................ دوره آموزشی............................................................................................................................................................................................................................................
را از تاریخ.................................. تا .................................. جمعاً به مدت .......................... ساعت به صورت حضوری/ مجازی و با کسب نمره ........................... و امتیاز (عالی/خوب/متوسط) با موفقیت به پایان رسانده است.
                                       .........................                                                                                                                                                                ...................
                                مدیرعامل مرکز آموزشی                                                                                                                                    مدیرکل استاندارد استان .....
شماره :
تاریخ :
براساس مجوز برگزاری به شماره :
.................................
این گواهینامه صرفاً  برای دوره‌هایی که دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد بوده و تحت نظارت ادارات کل استاندارد استانی برگزار شده، قابل استفاده است.
پیوست شماره 5
لوگو
و شماره مجوز مرکز

مشخصات کلی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
1399/10/17 چهارشنبه