گزارش تصویری

بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در مورخ 20/04/97 کارشناس اداره اجرای استاندارد این اداره کل جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا به 20 واحد صنفی در شهرستان زاهدان  مراجعه نمود. مدیر کل استاندارد استان افزود: به مسئولین 10 واحد صنفی تذکر شفاهی توسط کارشناس این اداره کل داده شد. وی تصریح کرد: همچنین آموزش کار با سامانه پیامکی 10001517 به مسئولین این واحدهای صنفی داده شد.

بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان زاهدان
1397/4/20 چهارشنبه