گزارش تصویری

جلسه کمیته تخصصی انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه ۸ تیر ماه امسال جلسه کمیته تخصصی انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استان با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان و سرپرست معاونت هاي استاندارد سازی و آموزش، ارزيابي و انطباق و ساير همکاران مرتبط در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید. بر طبق دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی  مصوب از سوی سازمان ملی اساندارد و پس از بررسي مدارک و مستندات متقاضیان، از سوي کمیته تخصصی دو نفر بعنوان منتخب استان انتخاب و به سازمان معرفی گردیدند.

جلسه کمیته تخصصی انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استان
1400/4/28 دوشنبه