گزارش تصویری

اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شهرستان چابهار  

اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شهرستان چابهار به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در آذر و دیماه سال جاری با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چابهار طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع « بنزین وگازوئیل» در کلیه شهرستانهای تحت پوشش اجرا می گردد، در این طرح بازرسان اداره استاندارد شهرستان چابهار با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع تحت پوشش ضمن کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار میدهند.

اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شهرستان چابهار  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در آذر و دیماه سال جاری با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چابهار طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع « بنزین وگازوئیل» در کلیه شهرستانهای تحت پوشش اجرا می گردد، در این طرح بازرسان اداره استاندارد شهرستان چابهار با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع تحت پوشش ضمن کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار میدهند.

اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شهرستان چابهار  
1395/9/24 چهارشنبه