گزارش تصویری

در خصوص پیشنهادات استاندارسازی ملی و بین الملی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در هفته چهارم فروردین ماه طی برگزاری جلسه ای محمدرضا رضایی ریاست دانشکده بهداشت و علی میری معاونت آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل با طاهره افسری، سرپرست معاونت استانداردسازی و آموزش و  محمدرضا مقدم منش رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد اداره کل استاندارد استان مقرر گردید در خصوص پیشنهادات استاندارسازی ملی و بین الملی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل  اقدامات لازم و عملی صورت پذیرد و همکاری های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

 در خصوص پیشنهادات استاندارسازی ملی و بین الملی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل
1400/2/2 پنجشنبه