گزارش تصویری

ممیزی آزمایشگاه تعیین ماهیت پارس لیان اروند 

ممیزی آزمایشگاه تعیین ماهیت پارس لیان اروند 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته سوم دی ماه 1400 تیم ارزیابی اداره کل استاندارد استان به سرپرستی فرهاد بهمنی معاون ارزیابی انطباق، به منظور ارزیابی آزمایشگا تعیین ماهیت پارس لیان اروند شعبه ی چابهار پیرو در خواست شرکت فوق، در محل آزمایشگاه حضور و به مدت 3 روز امور ارزیابی شرکت یاد شده را بر اساس دامنه مورد در خواست و دستورالعمل های مربوطه انجام گردید۔

ممیزی آزمایشگاه تعیین ماهیت پارس لیان اروند 
1400/10/22 چهارشنبه