گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد استان از پروژه احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز چهارشنبه مورخ 7/10/95 آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان به اتفاق هیئت همراه از پروژه در دست احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند. این بازدید با هدف ارزیابی و بررسی عملکرد پیمانکار و پیشرفت فیزیکی ساختمان انجام شد. که در این برنامه جلسه ای با حضور معاونت راه و شهرسازی جنوب استان و نماینده پیمانکار تشکیل و نسبت به ارزیابی و برنامه های عملیاتی مورد نظر تبادل نظر گردید.

بازدید مدیرکل استاندارد استان از پروژه احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد ایرانشهر
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز چهارشنبه  مورخ 7/10/95 آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان به اتفاق هیئت همراه از پروژه در دست احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند. این بازدید با هدف ارزیابی و بررسی عملکرد پیمانکار و پیشرفت فیزیکی ساختمان انجام شد. که در این برنامه جلسه ای با حضور معاونت راه و شهرسازی جنوب استان و نماینده پیمانکار تشکیل و نسبت به ارزیابی و برنامه های عملیاتی مورد نظر تبادل نظر گردید. 
 

بازدید مدیرکل استاندارد استان از پروژه احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد ایرانشهر
1395/10/12 یکشنبه