گزارش تصویری

تصوبب پیوست استاندارد برای کلیه پروژه های عمرانی در سیستان و بلوچستان

در این جلسه پیرو مصوبات شورای استاندارد استان عاقلی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان گزارشی در خصوص لزوم استانداردسازی در پروژه ها و بکارگیری مصالح استاندارد و همچنین لزوم داشتن پیوست استاندارد را برای پروژه های عمرانی مطرح نمود.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت: شورای فنی استان در دهه دوم مرداد ماه سالجاری به ریاست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان برگزار گردید. وی خاطر نشان کرد: در این جلسه پیرو مصوبات شورای استاندارد استان عاقلی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان گزارشی در خصوص لزوم استانداردسازی در پروژه ها و بکارگیری مصالح استاندارد و همچنین لزوم داشتن پیوست استاندارد را برای پروژه های عمرانی مطرح نمود. وی افزود:  در ادامه برای ارتقائ کیفیت پروژه ها و بهرمندی از مزیت استانداردسازی در پروژه ها، برای کلیه پروژههای عمرانی تهیه پیوست استاندارد مصوب گردید.

تصوبب پیوست استاندارد برای کلیه پروژه های عمرانی در سیستان و بلوچستان
1396/5/14 شنبه