گزارش تصویری

جلسه بررسی دستوالعمل های سازمانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان وبلوچستان: جلسه بررسی دستورالعمل های سازمانی در حوزه ی اداره نظارت بر اجرای استاندارد با حضور فرهاد بهمنی معاونت ارزیابی انطباق این اداره کل، مریم راشکی سرپرست اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کارشناسان این اداره برگزار گردید۔
در این جلسه سرپرست معاونت ارزیابی انطباق بر لزوم استفاده از دستورالعمل های بازبینی شده و جدید سازمان در حوزه مربوطه تاکید و مقرر شد ارتباط کارشناسان با سازمان بیشتر شده و دستورالعمل های جدید احصاء و فرم ها و صورتجلسه های جدید جایگزین موارد قدیمی گردد۔

جلسه بررسی دستوالعمل های سازمانی
1399/10/20 شنبه