گزارش تصویری

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ آيين نامه تاييد صلاحيت مديران علمي و فني مديران كنترل كيفيت

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ آيين نامه تاييد صلاحيت مديران علمي و فني مديران كنترل كيفيت

به گزارش روابط عمومي استاندارد سيستان و بلوچستان شهركي معاون استاندارد سازي و آموزش اداره كل اعلام نمودند: كميسيون كارگروه ماده 77 آيين نامه تاييد صلاحيت علمي و فني مديران كنترل كيفيت استان به منظور بررسي پرونده مديران كنترل كيفيت واحدهاي كه توليدات وخدمات آنها مغاير با استانداردهاي مربوطه و همچنين افراد متقاضي معرفي شده از سوي واحدها كه مقطع و رشته تحصيلي آنها مغايرت دارد در مورخ 4/9/96 با اكثريت اعضا تشكيل و پس از بررسي مدارك و مستندات مربوطه و دفاعيات رياست انجمن مديران كيفيت استان بعنوان نماينده مديران كنترل كيفيت مصوبات به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

  1. تاييد رشته و مقطع تحصيلي 3 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده.
  2. عدم تاييد رشته و مقطع تحصيلي ا نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده.
  3. پذيرش استعفاء ا نفر از مديران كنترل كيفيت.
  4.  عدم برخورد با 4 نفر از مدير كنترل كيفيت واحد توليدي بدليل انجام صحيح وظايف.  
  5. تذكر با يك درجه تخفيف به 14 نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف.  
  6. تذكر به 6 نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف. 
  7. توبيخ با درج در پرونده جهت 2 نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف  و عدم حضور در ساعت توليد در واحد 
  8. اعلام به 7 نفر از مديران كنترل كيفيت جهت تمديد پروانه تاييد صلاحيت.
  9. ارجاع پرونده يك واحد توليدي به علت قصور مدير عامل به واحد حقوقي اداره كل جهت دريافت مجوزهاي لازم از مراجع قضايي جهت پلمپ خط توليد واحد.
  10. اجاع پرونده يك واحد توليدي به كميسيون ماده 19.

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ آيين نامه تاييد صلاحيت مديران علمي و فني مديران كنترل كيفيت
1396/9/8 چهارشنبه