گزارش تصویری

تمديد گواهینامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه مهندسين مشاور به آزما با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۲۰اسفند ماه كميته استانى تمديد گواهینامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه مهندسين مشاور به آزما با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء در اداره كل برگزار شد۔ در این جلسه مدارك و مستندات شركت مذكور مورد ارزيابي قرار گرفت و با تمديد گواهينامه تاييد صلاحيت استانى آزمايشگاه فوق به مدت ٣سال موافقت گرديد۔

تمديد گواهینامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه مهندسين مشاور به آزما با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء
1400/1/25 چهارشنبه