گزارش تصویری

بازرسی و نمونه برداری 152 فرآورده نفتی در نه مامه سالجاری در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی نه ماهه سال جاری تعداد 152 نمونه از محصولات فرآورده های نفتی جهت آزمون تعیین ماهیت و بررسی وجود مواد یارانه ای در شهرستان زابل بازرسی و نمونه برداری گردید.

بازرسی و نمونه برداری 152 فرآورده نفتی در نه مامه سالجاری در شهرستان زابل
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی نه ماهه سال جاری تعداد 152 نمونه از محصولات فرآورده های نفتی جهت آزمون تعیین ماهیت و بررسی وجود مواد یارانه ای در شهرستان زابل بازرسی و نمونه برداری گردید.
 

بازرسی و نمونه برداری 152 فرآورده نفتی در نه مامه سالجاری در شهرستان زابل
1395/10/8 چهارشنبه