گزارش تصویری

اطلاعیه روش های ثبت شکایات شهروندان محترم

به اطلاع شهروندان محترم استان می رساند که سازمان ملی استاندارد در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه کالاهای پائین تر از کیفیت استاندارد، جلوگیری ازکم فروشی و .... سامانه های مختلفی را برای ارائه شکایات یا گزارش های مردمی تهیه و طراحی نموده است که شهروندان محترم می توانند شکایات خود در زمینه های مختلف کیفیت، جعل علامت استاندارد، کم فروشی کالاهای مشمول مقررات استاندارد و ... از طریق سامانه های مشروحه ذیل اعلام نمایند: - تلفن رسیدگی به شکایات 1517 - پورتال سازمان ملی استاندارد: سامانه ملی رسیدگی به شکایات http://ISiri.gov.ir - پورتال اداره کل استاندارد استان: سامانه ملی رسیدگی به شکایات http://zahedan.isiri.gov.ir - استعلام از اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق سامانه پیامکی 10001517 - اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی – نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه

اطلاعیه روش های ثبت شکایات شهروندان محترم
به اطلاع شهروندان محترم استان می رساند که سازمان ملی استاندارد در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه کالاهای پائین تر از کیفیت استاندارد، جلوگیری ازکم فروشی و .... سامانه های مختلفی را برای ارائه شکایات یا گزارش های مردمی تهیه و طراحی نموده است که شهروندان محترم می توانند شکایات خود در زمینه های مختلف کیفیت، جعل علامت استاندارد، کم فروشی کالاهای مشمول مقررات استاندارد و ... از طریق سامانه های مشروحه ذیل اعلام نمایند:
 - تلفن رسیدگی به شکایات 1517
- پورتال سازمان ملی استاندارد: سامانه ملی رسیدگی به شکایات          http://ISiri.gov.ir
- پورتال اداره کل استاندارد استان: سامانه ملی رسیدگی به شکایات        http://zahedan.isiri.gov.ir 
- استعلام از اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق سامانه پیامکی 10001517
- اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه
 

اطلاعیه روش های ثبت شکایات شهروندان محترم
1395/10/4 شنبه