گزارش تصویری

بازدید آیت الله مبلغی فقیه ناظر بر امور حلال کشور و دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی مینو شرق زاهدان

بازدید آیت الله مبلغی فقیه ناظر بر امور حلال کشور و دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی مینو شرق زاهدان

بازدید آیت الله مبلغی فقیه ناظر بر امور حلال کشور و دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی مینو شرق زاهدان
1400/1/23 دوشنبه