گزارش تصویری

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ در سیستان و بلوچستان

كميسيون كارگروه ماده 7 آيين نامه تاييد صلاحيت علمي و فني مديران كنترل كيفيت استان به منظور بررسي پرونده مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي كه توليدات و خدمات آنها مغاير با استانداردهاي مربوطه بوده

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: كميسيون كارگروه ماده 7 آيين نامه تاييد صلاحيت علمي و فني مديران كنترل كيفيت استان به منظور بررسي پرونده مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي كه توليدات و خدمات آنها مغاير با استانداردهاي مربوطه بوده و همچنين افراد متقاضي معرفي شده از سوي واحدها كه مقطع و رشته تحصيلي آنها مغايرت دارد در مورخ 25/10/96 با اكثريت اعضا تشكيل و پس از بررسي مدارك و مستندات مربوطه و شنيدن دفاعيات رياست انجمن مديران کنترل كيفيت استان، کارگروه مصوبات به شرح ذيل را اتخاذ نمود.

  1. تاييد رشته و مقطع تحصيلي 1 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده
  2. تذكر با يك درجه تخفيف به 7 نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف مصوب
  3. توبيخ با درج در پرونده جهت1  نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف مصوب
  4.   ابطال پروانه ا نفر از مديران كنترل كيفيت
  5. اعلام به 1 نفر از مديران كنترل كيفيت جهت تمديد پروانه تاييد صلاحيت

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ در سیستان و بلوچستان
1396/10/26 سه‌شنبه