گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی ساخت دستگاههای پخت نان کمبل

گزارش تصویری بازدید دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی ساخت دستگاههای پخت نان کمبل

گزارش تصویری بازدید دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی ساخت دستگاههای پخت نان کمبل
1399/6/20 پنجشنبه