گزارش تصویری

اطلاعیه انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه


در راستای اجرای دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه به شماره مدرک 251/143/د مصوب 13/06/1398، مدیران محترم کنترل کیفی متقاضی، ضمن مطالعه راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی، فرم "معرفی نامه مدیران کنترل کیفیت نمونه استان" به شماره 3-143/251/ف  به همراه فرم های "ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه" به شماره 1-143/251/ف را تکمیل و کلیه مدارک و مستندات مربوط را حداکثر تا 15 خرداد ماه سال جاری به معاونت استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تحویل نمایند.

 

اطلاعیه انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه
1400/2/9 پنجشنبه