گزارش تصویری

کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز به بازرسی و نمونه برداری از محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالا و خدمات هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای عاقلی گفت : به استناد ماده 13 قانون سازمان ملی استاندارد، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری واردشده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه خواهند شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای عاقلی گفت : به استناد ماده 13 قانون سازمان ملی استاندارد، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری واردشده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه خواهند شد.

کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز به بازرسی و نمونه برداری از محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالا و خدمات هستند
1395/8/20 پنجشنبه