گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان سراوان

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان سراوان

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: کارشناسان استاندارد در راستای بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان سراوان از چهار تاسیسات سیلندر پرکنی گاز، یک واحد تولیدی آرد، یک واحد خدماتی سردخانه و 23 واحد تولیدی ساختمانی بازدید فنی به عمل آوردند .

وی افزود : در این بازرسی ها کارشناسان ضمن بازدید فنی توضیحات و راهنمایی های لازم را به مدیران فنی واحدهای مربوطه برای بهبود روند تولید واحد ارائه می کنند .

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان سراوان
1396/10/4 دوشنبه