گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی کالیبراسیون عمومی در این استان برای کارشناسان استاندارد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان دستگاهای اجرایی و کارشناسان آزمایشگاههای همکار در روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 26 و 27 آبانماه سالجاری در شهرستان چابهار برگزار گردید. مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با عنایت نیاز مخاطبان به دوره های آموزشی و بمنظور آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی و کارکنان اداره کل دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی با حضور 104 نفر آبان ماه سالجاری در طی دو روز در این اداره کل برگزار گردید. و شرکت کندگان با مفاهیمی در زمینه کالیبراسیون، تاریخچه کالیبراسیون، اندازه شناسی و مرکز اندازه شناسی و ... آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در شهرستان چابهار 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی کالیبراسیون عمومی در این استان برای کارشناسان استاندارد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان دستگاهای اجرایی و کارشناسان آزمایشگاههای همکار در روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 26 و 27 آبانماه سالجاری در شهرستان چابهار برگزار گردید.
مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با عنایت نیاز مخاطبان به دوره های آموزشی و بمنظور آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی و کارکنان اداره کل دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی با حضور 104 نفر آبان ماه سالجاری در طی دو روز در این اداره کل برگزار گردید. و شرکت کندگان با مفاهیمی در زمینه کالیبراسیون، تاریخچه کالیبراسیون، اندازه شناسی و مرکز اندازه شناسی و ... آشنا شدند. 
 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کالیبراسیون عمومی در شهرستان چابهار
1395/9/3 چهارشنبه