گزارش تصویری

بازدید از آزمایشگاه های همکار صنایع غذایی و تعیین ماهیت فرآورده های نفتی در زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنج شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه به منظور بررسی وضعیت آزمایشگاه های همکار فعال در حوزه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی و صنایع غذایی بازدیدی از سوی دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه رضا شهرکی سرپرست اداره امور آزمایشگاه ها و مهدیه شهرکی سرپرست اداره تایید صلاحیت این اداره کل از آزمایشگاه های کیفیت آزمون فرانگر شرق و کیفیت آزمون فراسنجش زاهدان بعمل آمد. 
در این بازدید مدیرکل استاندارد استان ضمن ارایه ی طریق راهکارهای لازم را جهت بهبود عملکرد آزمایشگاه ها و افزایش دامنه فعالیت های آن ها ارایه داد.

بازدید از آزمایشگاه های همکار صنایع غذایی و تعیین ماهیت فرآورده های نفتی در زاهدان
1399/9/13 پنجشنبه