گزارش تصویری

بازدید فنی و نمونه برداری از واحد های تولیدی شهرستان زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مسعود فیروزی معاون ارزیابی انطباق اداره کل گفت: در17 دی ماه امسال کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل جهت بازدید فنی و نمونه برداری به واحد تولیدی روغن موتور قطران شرق و واحدهای تولیدی قیر مهام هیرمند و صدف مستحکم مراجعه نمودند. وی افزود: نمونه های اخذ شده پس از بازدید فنی شامل: روغن دنده ساده و هیپوئید، روغن موتور بنزینی- دیزلی، روغن موتور پایه گروه یک، قیر امولسیونی آنیونیک و قیر خالص با نفوذ 60- 70 می باشد که پس از نمونه برداری به آزمایشگاههای مربوطه جهت آزمون ارسال گردید.

بازدید فنی و نمونه برداری از واحد های تولیدی شهرستان زاهدان
1398/10/22 یکشنبه