گزارش تصویری

مصاحبه تلویزیونی رضا شهرکی رییس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل استاندارد، بمناسبت ۱۸ آبان ماه

مصاحبه تلویزیونی رضا شهرکی رییس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل، بمناسبت ۱۸ آبان ماه در برنامه زنده مل ترمی از شبکه استانی هامون

مصاحبه تلویزیونی رضا شهرکی رییس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل استاندارد، بمناسبت ۱۸ آبان ماه
1399/8/18 یکشنبه