گزارش تصویری

123 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان چابهار

123 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان چابهار به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول 95 تعداد 123 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان چابهار بعمل آمد و 186 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام گردید. همچنین در همین راستا تعداد 12 تذکر و اخطار و 15 مورد اعلام جرم بر علیه واحدهای متخلف و پلمپ موقت خط تولیدیک واحد بعمل امده است.

123 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول 95 تعداد 123 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان چابهار بعمل آمد و 186 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام گردید. همچنین در همین راستا تعداد 12 تذکر و اخطار و 15 مورد اعلام جرم بر علیه واحدهای متخلف و پلمپ موقت خط تولیدیک واحد بعمل امده است.

 

123 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شش ماهه اول سال 1395در شهرستان چابهار
1395/7/28 چهارشنبه