گزارش تصویری

پلمب 5 دستگاه و وسیله بازی مجتمع تفریحی وحدت شهرستان سراوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی و پارک ها در فروردین ماه اقدام نمود. در طی این بازرسی در تاریخ 15/1/96 تعداد 5 وسیله بازی مجتمع تفریحی وحدت شهرستان سراوان غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر شناخته شده که در این راستا وسائل مذکور تا زمان بهره برداری از چرخه استفاده خارج و پلمپ گردید. این وسایل و تجهیزات بازی شامل منوریل، استخر توپ، ماهی کوچک، چرخ و فلک کوچک و ماشین برقی می باشند.

پلمب 5 دستگاه و وسیله بازی مجتمع تفریحی وحدت شهرستان سراوان   

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی و پارک ها در فروردین ماه اقدام نمود. در طی این بازرسی در تاریخ 15/1/96 تعداد 5 وسیله بازی مجتمع تفریحی وحدت شهرستان سراوان غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر شناخته شده که در این راستا وسائل مذکور تا زمان بهره برداری از چرخه استفاده خارج و پلمپ گردید. این وسایل و تجهیزات بازی شامل منوریل، استخر توپ، ماهی کوچک، چرخ و فلک کوچک و ماشین برقی می باشند.

پلمب 5 دستگاه و وسیله بازی مجتمع تفریحی وحدت شهرستان سراوان
1396/1/24 پنجشنبه