گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان به اتفاق اعضای کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان از واحدتولیدی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز چهار شنبه مورخ 26/8/95 آقای عاقلی مدیر کل و دبیر کمیته کنترل مصالح ساختمانی شورای فنی استان به همراه اعضای کمیته مذکور از واحد حجت امین واقع در شهرستان زاهدان بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدتولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت بهبود وضعیت تولید و فروش به مدیران عامل واحد توسط اعضای کمیته ارائه گردید.

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان به اتفاق اعضای کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان از واحدتولیدی   
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز چهار شنبه مورخ 26/8/95 آقای عاقلی مدیر کل و دبیر کمیته کنترل مصالح ساختمانی شورای فنی استان به همراه اعضای کمیته مذکور از واحد حجت امین واقع در شهرستان زاهدان بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدتولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت بهبود وضعیت تولید و فروش به مدیران عامل واحد توسط اعضای کمیته ارائه گردید. 
 

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان به اتفاق اعضای کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان از واحدتولیدی
1395/9/3 چهارشنبه