گزارش تصویری

قدرداني رياست محترم جمهور* ، جناب اقاي دكتر رئيسي از عملكرد و اقتدار ریاست سازمان استاندارد جناب اقاي دكتر اسلام پناه

قدرداني رياست محترم جمهور* ، جناب اقاي دكتر رئيسي از عملكرد و اقتدار ریاست سازمان استاندارد جناب اقاي دكتر اسلام پناه در مدت زمان كوتاه حضورشان در راستاي حمايت و الزام رعایت کیفیت و کنترل نشان استانداردهاي اجباري محصول و تاکید وظايف سازمان استاندارد در اجرای قوانين و مقررات و استانداردها بصورت حداکثری جهت *دفاع از حق و حقوق مردم و توليدكنندگان

قدرداني رياست محترم جمهور* ، جناب اقاي دكتر رئيسي از عملكرد و اقتدار ریاست سازمان استاندارد جناب اقاي دكتر اسلام پناه
1400/11/28 پنجشنبه