گزارش تصویری

اعلام جرم برعلیه 4 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها ( طلافروشان) در زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، بر علیه 4 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زاهدان بدلیل کم فروشی و عرضه مصنوعات با عیار پائین تر از حدود رواداری استاندارد، اعلام جرم و به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی معرفی شدند. آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پائین تر استاندارد نسبت به نمونه برداری و آزمون نمونه مصنوعات فلزات گرانبها در طی مهر و آبان ماه سالجاری مراکز عرضه اقدام و باعنایت به اینکه در آزمون نمونه های اخیر تعداد 4 نمونه عیار آنها پائین تر از حدود مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه بود نسبت به معرفی و اعلام جرم برعلیه مراکز مذکور بدلیل عرضه و فروش مصنوعات با عیار پائین تر از استاندارد و کم فروشی اعلام جرم گردید.

اعلام جرم برعلیه 4 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها ( طلافروشان) در زاهدان  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، بر علیه 4 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زاهدان بدلیل کم فروشی و عرضه مصنوعات با عیار پائین تر از حدود رواداری استاندارد، اعلام جرم و به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی معرفی شدند. آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پائین تر استاندارد نسبت به نمونه برداری و آزمون نمونه مصنوعات فلزات گرانبها در طی مهر و آبان ماه سالجاری مراکز عرضه اقدام و باعنایت به اینکه در آزمون نمونه های اخیر تعداد 4 نمونه عیار آنها پائین تر از حدود مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه بود نسبت به معرفی و اعلام جرم برعلیه مراکز مذکور بدلیل عرضه و فروش مصنوعات با عیار پائین تر از استاندارد و کم فروشی اعلام جرم گردید. 
 

اعلام جرم برعلیه 4 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها ( طلافروشان)  در زاهدان
1395/10/15 چهارشنبه