گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در پایان تیر ماه سال جاری کارشناسان این اداره کل از واحدهای تولیدی شیر سحر صنعت، بالدی(پژواک) و هامون شیدا بازدید فنی کردند .وی افزود: کارشناسان اداره اجرای استاندارد این اداره کل توضیحات و راهنمایی های لازم را به مدیران فنی واحدهای تولیدی مذکور برای بهبود روند تولید ارائه کردند.

بازدید فنی از واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان
1397/5/1 دوشنبه