گزارش تصویری

آزمون دوره ای وسائل سنجش، اوزان و مقیاسها در شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد به اطلاع دارندگان انواع وسائل سنجش و اوزان و مقیاسهای در سطح شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان می رساند که در راستای اجرای بند 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و ماده 14 ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش و پیرو واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی؛ طرح آزمون دوره ای وسایل سنجش و اوزان و مقیاسهای مراکز عرضه و توزیع کالا شامل انواع ترازو، وزنه ترازو، باسکولهای متحرک و وزنه باسکولهای متحرک و .... از تاریخ 11/8/95 آغاز خواهد شد. که در این طرح آزمایشگاه همکار سازمان (شرکت آروین کنترل شرق) مجری آزمون های فوق؛ مبادرت به آزمون های دوره ای وسائل سنجش و اوزان و مقیاسهای مذکور در سطح شهرستانهای مذکور می نماید. لذا جهت اجرای قانون و عدم تضییع حقوق شهروندان از کلیه دارندگان وسائل سنجش و اوزان و مقیاسها درخواست می نماید تا با آزمایشگاه مذکور همکاری لازم را بعمل آورند.

آزمون دوره ای وسائل سنجش، اوزان و مقیاسها در شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد به اطلاع دارندگان انواع وسائل سنجش و اوزان و مقیاسهای در سطح شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان می رساند که در راستای اجرای بند 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و ماده 14 ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش و پیرو واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی؛ طرح آزمون دوره ای وسایل سنجش و اوزان و مقیاسهای مراکز عرضه و توزیع کالا شامل انواع ترازو، وزنه ترازو، باسکولهای متحرک و وزنه باسکولهای متحرک و .... از تاریخ 11/8/95 آغاز خواهد شد. که در این طرح آزمایشگاه همکار سازمان (شرکت آروین کنترل شرق) مجری آزمون های فوق؛ مبادرت به آزمون های دوره ای وسائل سنجش و اوزان و مقیاسهای مذکور در سطح شهرستانهای مذکور می نماید. لذا جهت اجرای قانون و عدم تضییع حقوق شهروندان از کلیه دارندگان وسائل سنجش و اوزان و مقیاسها درخواست می نماید تا با آزمایشگاه مذکور همکاری لازم را بعمل آورند.

آزمون دوره ای وسائل سنجش، اوزان و مقیاسها در شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان
1395/8/6 پنجشنبه