گزارش تصویری

جلسه با شرکت های نصاب آساسنور

دیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان در نشست با سازندگان و مونتاژ کنندگان آسانسورگفت: آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی و عملکرد، توسط 2 شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده فعال در استان در بازدید های دوره ای  پلمپ می شوند .

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان در نشست با سازندگان و مونتاژ کنندگان آسانسورگفت: آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی و عملکرد، توسط 2 شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده فعال در استان در بازدید های دوره ای  پلمپ می شوند .

وی افزود: شرکت های ساخت و نصب آسانسوربرای جلوگیری از موارد حادثه ساز باید نواقص آسانسورها را رفع و گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور را اخذ کنند .

مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در صد بالایی از آسانسورهای راه اندازی شده فاقد تاییدیه گواهی ایمنی و عملکرد هستند و  اعتبار گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور یک سال است که پس از پایان اعتبار مسئولیت هر گونه حوادث به عهده مالک، مدیر ساختمان یا مدیر دستگاه اجرایی است .

جلسه با شرکت های نصاب آساسنور
1396/3/27 شنبه