گزارش تصویری

اطلاعیه درخصوص آزمون دوره ای آسانسور

طبق استاندارد ملي ایران به شماره 1-6303 و دستور العملهاي جاري سازمان ملی استاندارد، گواهي بازرسی آسانسور صادره توسط شركتهاي بازرسي فني تائيد صلاحيت شده

اطلاعيه

اداره کل استاندارد  سیستان و بلوچستان

به اطلاع شهروندان محترم می رساند:

طبق استاندارد ملي ایران به شماره  1-6303 و دستور العملهاي جاري  سازمان ملی استاندارد، گواهي بازرسی آسانسور صادره توسط شركتهاي بازرسي فني تائيد صلاحيت شده و تائيديه ایمنی و کیفیت صادره بر مبناي آن توسط ادارات كل استاندارد استاني، داراي اعتبار يكساله مي باشد و لازم است آسانسورها حين بهره برداري تحت سرويس و نگهداري مستمر قرار گرفته و بعلاوه به منظور حصول اطمينان از برقراري شرايط استاندارد به صورت ساليانه توسط شركتهاي بازرسي فني تائيد صلاحيت شده بازرسي ادواري شوند.  بديهي است در صورت عدم انجام سرويس و نگهداري مستمر، بازرسي ادواري ساليانه و اخذ تائیدیه های مذکور مسئوليت مستقيم حوادث و سوانح، احتمالي بر عهده بالاترین مقام مسئول در دستگاههای اجرایی، مالكين و مديران ساختمانهاي داراي آسانسور مي باشد.

متقاضی درخواست بازرسی ادواری می تواند مالک، بهره بردار و یا شرکت سرویس و نگهداری آسانسور از طریق پورتال www.lift.isiri.gov.ir  باشد.

روابط عمومی اداره كل استاندارد

     سیستان و بلوچستان

اطلاعیه درخصوص آزمون دوره ای آسانسور
1396/9/21 سه‌شنبه