گزارش تصویری

تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، فاقد علامت استاندارد و یا با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوطه ممنوع می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای عاقلی گفت: تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، فاقد علامت استاندارد و یا با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوطه ممنوع می باشد. متخلفین از این مقررات با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر، اعم از احضار ،وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد. لذا شهروندان محترم در صورت مشاهده می توانند موارد را به یکی از روشهای ذیل اطلاع رسانی نمایند : - تلفن رسیدگی به شکایات 1517 - پورتال سازمان ملی استاندارد : سامانه ملی رسیدگی به شکایات http://ISiri.gov.ir - اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی – نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای عاقلی گفتتولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، فاقد علامت استاندارد و یا با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوطه ممنوع می باشد. متخلفین از این مقررات با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر، اعم از احضار ،وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد. لذا شهروندان محترم در صورت مشاهده می توانند موارد را به یکی از روشهای ذیل اطلاع رسانی نمایند :
- تلفن رسیدگی به شکایات 1517
-  پورتال سازمان ملی استاندارد : سامانه ملی رسیدگی به شکایات          http://ISiri.gov.ir
- اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه
 

تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، فاقد علامت استاندارد و یا با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوطه ممنوع می باشد
1395/8/23 یکشنبه