گزارش تصویری

افتتاح غرفه اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار

در روز دوشنبه مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار با حضور ثریا سیدزاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری استان، مدیران دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، استارتاپ‌ها و واحدهای فناور، تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بینان آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ غرفه اداره کل استاندارد استان با هدف تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال " تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " علم، فناوری، تحقق و حمایت شرکتهای دانش بنیان و همچنین حمایت از توسعه فناوری با حضور سيد زاده، معاون محترم مديريت و توسعه منابع استاندار استان، شيهكي، رييس پارك علم وفناوري، هیئت همراه و مدیرکل استاندارد استان بازدید و راه اندازی شد.
محبی در حاشـیه ایـن نمایشـگاه بـا اشـاره بـه اهمیـت حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور گفـت: بـه دنبـال ایجـاد همگرایـی بیـن دسـتگاه هـای مختلـف بـرای رفــع مشــکلات پیــش روی شــرکت هــا بــه ویــژه در حــوزه اخذ نشان استاندارد محصـولات این شرکتها هسـتیم. 
وی افـزود: بـا بر طـرف کـردن ایـن موانـع، امیدواریم شـاهد رونق پژوهـش، تحقیـق و شـاهد رونـق فعالیـت هـای اقتصـاد شرکتهای دانـش بنیـان در اسـتان باشیم.

افتتاح غرفه اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار
1400/9/16 سه‌شنبه