گزارش تصویری

جلسه واگذاری یک بلوار و میدان بنام استاندارد در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۰ ابراهیم زاده رییس اداره استاندارد شهرستان زابل با شهردار و اعضای شورای شهر شهرستان زابل دیدار و گفتگو نمود۔ در این جلسه واگذاری یک بلوار و میدان بنام استاندارد از سوی رییس اداره استاندارد شهرستان مطرح و پس لز بحث و گفتگو بلوار و میدان جلوی اداره استاندارد شهرستان زابل تصویب و مقرر گردید در کمیته نامگذاری شهرستان به تصویب برسد۔ 
 ضمناً مقرر گردید تفاهم نامه همکاری تنظیم و به امضاء طرفین برسد۔

جلسه واگذاری یک بلوار و میدان بنام استاندارد در شهرستان زابل
1400/7/4 یکشنبه