گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد از آزمایشگاه همکار فراسنجش زاهدان


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه مورخ 31/3/1399 دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان از آزمایشگاه همکار فرا سنجش زاهدان که در زمینه آزمون فرآورده های نفتی فعالیت دارند بازدید نمود. در این بازدید مدیرکل استاندارد استان ضمن بازدید از بخش های مختلف و بررسی وضعیت آزمایشگاه، از نزدیک با نحوه ارزیابی فنی توسط کارشناسان درخصوص انجام آزمون های فرآورده های نفتی قرار گرفت. وی افزود: با توجه به اینکه استان ما یک استان مرزی می باشد دقت و تسریع در بحث آزمون فرآورده های نفتی و پاسخگویی نمونه های ارسالی موضوع مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد. وی تصریح کرد: جهت تسهیل و تسریع در امر صادرات راه اندازی آزمایشگاه فرآورده نفتی در مرزهای میلک و میرجاوه در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

بازدید مدیرکل استاندارد از آزمایشگاه همکار فراسنجش زاهدان
1399/4/4 چهارشنبه