گزارش تصویری

طرح پرسشگری در سیستان و بلوچستان انجام شد

طرح پرسشگری در سیستان و بلوچستان انجام شد

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به ضرورت اجرایی شدن طرح پرسشگری در راستای ارزیابی شاخص میزان رشد اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار شهروندان نسبت به استاندارد، همزمان در سراسر کشور انجام شد .

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور در فروشگاه رفاه زاهدان انجام شد ، افزود: در این طرح 127 پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان اخذ شد و پس از تطبیق فرآیند ارزیابی بر اساس شاخص های مورد نظر انجام می شود.

طرح پرسشگری در سیستان و بلوچستان انجام شد
1396/10/17 یکشنبه