گزارش تصویری

۱۳۵ بازدید فنی از تجهیزات زمین های بازی در سیستان و بلوچستان

۱۳۵ بازدید فنی از تجهیزات زمین های بازی در سیستان و بلوچستان

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی از ابتدای سال جاری، کارشناسان این ادارهکل و شرکتهای بازرسی 135 مورد بازدید فنی از تجهیزات زمینهای بازی استان انجام گرفته است.

وی افزود: در همین مدت 12 شهربازی پلمپ ، از مدیران 11 شهربازی تعهد کتبی اخذ  و 5 گواهینامه صادر شد .

۱۳۵ بازدید فنی از تجهیزات زمین های بازی در سیستان و بلوچستان
1396/10/4 دوشنبه