گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان زابل

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان زابل

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: کارشناسان استاندارد در بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان زابل از 8 تاسیسات سیلندر پرکنی گاز، یک واحد تولیدی فیلتر هوای خودروهای سبک، 4 واحد تولیدی صنایع غذایی، 18 واحد ساختمانی و 2 واحد تولیدی صنایع شیمیایی، توضیحات لازم به مدیران فنی واحدهای مربوطه برای بهبود روند تولید ارائه کردند .

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان زابل
1396/10/18 دوشنبه